Forretningsbetingelser

Nærværende dokument gennemgår Meditop ApS’ forretningsbetingelser.

1 PRÆAMBEL
1.1 Nærværende forretningsbetingelser har til formål, at beskrive betingelserne for samhandlen mellem Kunden og Meditop.
1.2 Forretningsbetingelserne gælder for alle typer aftaler mellem Parterne, såfremt kunden har læst og accepteret Forretningsbetingelserne.
1.3 Såfremt der er uoverensstemmelse mellem Forretningsbetingelserne og en Hostingeller Abonnementsaftale imellem Parterne, så vil aftalen have forrang.
1.4 Meditop forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer i Forretningsbetingelserne uden forudgående varsel, dog under den forudsætning, at
de opdaterede og gældende Forretningsbetingelser altid er tilgængelige på Meditops hjemmeside.

2 DEFINITIONER
2.1 ”Forretningsbetingelser” er defineret som nærværende forretningsbetingelser. 2.2 ”Meditop” er en forkortelse for Meditop IVS, CVR-nummer 36714468.
2.3 ”Løsning” definerer de ydelser, services og produkter som Meditop leverer til kunden.
2.4 ”Parterne” benyttes som fællesbetegnelse for kunden og Meditop.
2.5 ”Hostingaftale” anvendes når der refereres til en serveraftale mellem Parterne.
2.6 ”Abonnementsaftale” anvendes for køb foretaget igennem Meditops hjemmeside, hvortil der ikke er udformet en separat underskrevet Hostingaftale.
2.7 ”Trafik” betegner internet baseret trafik til og fra kundens Løsning, som leveres via Meditops infrastruktur og internetforbindelse.
2.8 ”Overtagelsesdag” definerer den dag, hvor Meditop sætter kundens Løsning i drift.

3 BETALINGSBETINGELSER
3.1 Vederlaget for kundens Løsning betales netto inden 8 dage, medmindre andet er specificeret.
3.2 Såfremt kunden opgraderer et produkt, skal kunden betale prisdifferencen for det oprindelige produkt og det opgraderede produkt, i resten af den oprindelige bindingsperiode. Først fra den næste faktureringsperiode, vil det opgraderede Forretningsbetingelser 
produkt blive faktureret selvstændigt. Opgraderingen sker som udgangspunkt fra dag til dag, medmindre opgraderingen indebærer en manuel proces fra Meditops side. 3.3 Såfremt kunden nedgraderer et produkt, skal kunden fortsat betale prisen for det oprindelige produkt i resten af den oprindelige bindingsperiode. Først fra den næste faktureringsperiode vil det nedgraderede produkt blive faktureret selvstændigt. Nedgraderingen skal foretages senest 30 dage inden næste faktureringsperiode påbegyndes. Nedgraderingen sker som udgangspunkt fra dag til dag, medmindre nedgraderingen indebærer en manuel proces fra Meditops side.

3.4 RYKKERSKRIVELSER
3.4.1 Såfremt kunden overskrider Meditops betalingsfrist, er Meditop berettiget til, at sende 1. rykker 10 dage efter betalingsfristen og 2. rykker 20 dage efter betalingsfristen. Hvis betalingen stadig ikke er Meditop i hænde efter 30 dage fra betalingsfristen, er Meditop berettiget til at suspendere produktet, samtidig med
at kravet videresendes til inkassoinddrivelse. Ved alle betalingsforsinkelser er Meditop berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af faktura og rykkerbreve. Kunden får ikke refusion for perioder med suspendering, hvis disse skyldes kundens manglende betaling.

3.5 TRAFIK
3.5.1 Trafik forbrug faktureres halvårligt bagud, medmindre andet er specificeret.

4 PRISER OG GEBYRER
4.1 Alle Meditops priser er oplyst i danske kroner og ekskl. moms.
4.2 Meditop tager forbehold for tastefejl, prisændringer, udgåede varer samt leverancesvigt fra underleverandører.
4.3 Ved fremsendelse af faktura pr. e-mail, tillægges intet administrationsgebyr
og ved fremsendelse af faktura med Post Danmark tillægges et administrationsgebyr på kr. 59.
4.4 Meditop kan regulere alle priser og gebyrer med minimum en måneds varsel. Kunden er forpligtet til at betale den regulerede pris, men kan dog vælge at opsige aftalen skriftligt med en måneds varsel over for Meditop, fra d. 1. i en måned.
4.5 Såfremt forhold uden for Meditops kontrol indtræffer, herunder lovmæssige eller retslige forhold, samt prisstigninger fra Meditops underleverandører, er Meditop berettiget til at foretage prisforhøjelser uden varsel. Ved stigende energi-udgifter, forbeholder Meditop sig ret til at pålægge en tilsvarende energiafgift til dækning
af de øgede energiudgifter. Sådanne prisstigninger og afgifter skal varsles, med minimum en måneds varsel, over for kunden.

5 REGISTRERING
5.1 Meditop påbegynder registreringsprocessen af Løsningen umiddelbart efter at have modtaget kundens samtykke. Kundens almindelige fortrydelsesret stopper i forbindelse hermed.
5.2 Kunden skal være opmærksom på, at det automatiske svar via e-mail efter en bestilling, ikke er en juridisk bindende ordrebekræftelse, men blot en elektronisk kvittering for modtagelsen af bestillingen. Den bindende ordrebekræftelse sendes til kunden, når Meditop har accepteret bestillingen.
5.3 For at etablere en aftale hos Meditop, forudsættes det, at kunden er myndig, besidder en gyldig accept fra en myndig værge eller er et registreret selskab. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan en aftale ikke etableres.

5.4. DOMÆNER
5.4.1 Ved registrering af .dk-domæner, pålægges kunden en årsafgift til dækning af DKHostmasters omkostninger, hvilket opkræves første gang 12 måneder efter
opkrævningen af registreringsgebyret. Kunden er selv ansvarlig for at meddele DKHostmaster sine kontakt- og fakturaoplysninger. Betaling af årsafgift skal foregå via
NETS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK-Hostmaster. Betaling af årsafgiften giver kunden ret til løbende at få ændret i domænets databaseoplysninger uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger.

6 BACKUP
6.1 Meditop tillader backup af enhver form for information der ikke er i strid med den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller andet kontroversielt materiale.
6.2 Ved backup, som er oprettet med separat defineret unik krypteringsnøgle, er kunden selv ansvarlig for, at denne krypteringsnøgle opbevares forsvarligt. Går krypteringsnøglen tabt, vil hverken kunden eller Meditop have mulighed for at
reetablere kundens data.

6.4 PROCEDURER
6.4.1 Meditop foretager backup af de mellem Parterne aftalte data. Som udgangspunkt er backup en del af kundens webhotel, medmindre andet fremgår specifikt af
aftalen.
6.4.2 Hvis et backup-job ikke er gennemført som planlagt, vil jobbet først blive kørt ved næste automatiske backup, med mindre andet er specifikt aftalt med Meditop.
6.4.3 Meditop udfører tests af gendannelsesprocessen af data og validitetskontrol
af den genskabte data. Den tid som Meditop bruger på at genskabe data, der er mistet som følge af kundens handlinger, faktureres til gældende timesats.

7 KUNDENS ANSVAR
7.1 Kunden er forpligtet til, at overholde god skik og orden ved anvendelsen af Meditops netværk og servere. God skik og orden betyder bredt fortolket, at kunden ikke må benytte Meditops ydelser til at bryde dansk lovgivning eller på nogen
måde genere andre virksomheder eller privatpersoner. Hvis kunden er usikker på om en handling på Løsningen er tilladt, er det kundens ansvar at kontakte Meditop og efterspørge anvisning herom.

7.2 STAMDATA OG TILLADELSER
7.2.1 Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret over for Meditop, således at adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er gyldige.
7.2.2 Kunden er indforstået med, at skulle overholde alle gældende love og regler i forbindelse med kundens forretning. Kunden er ligeledes indforstået med, at
Meditop ikke udøver nogen kontrol af indholdet af den information som kunden udsender fra Løsningen, og at det udelukkende er kundens ansvar at sikre, at det data som Kunden sender og modtager, overholder alle gældende love og regler. 7.2.3 Kunden er forpligtet til at tilvejebringe alle nødvendige og behørige tilladelser og godkendelser fra enhver relevant offentlig myndighed, som er gældende for installation, brug og ejerskab af Løsningen der stilles til rådighed af Meditop.

7.3 WEBHOTELLER
7.3.1 Det er ikke tilladt for kunden, at benytte sit webhotel som en ekstern harddisk til lagring af data. Det er nærmere betegnet ikke tilladt at have større filarkiver liggende til fri download eller visning, uden forudgående aftale med Meditop.
7.3.2 For webhoteller med egen CGI/ASP/PHP-adgang vil Meditop løbende vurdere funktionen af de scripts/programmer, som eventuelt kan belaste eller forårsage nedbrud på webhotellets server. Hvis dette er tilfældet, kan Meditop til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil under normale omstændigheder foregå i samråd med kunden.
7.3.3 I tilfælde hvor Meditop vurderer at komponenterne i kundens Løsning er forældede og kan udgøre en sikkerhedsrisiko, kan Meditop til enhver tid fjerne disse
komponenter, uden at skulle konsultere kunden.
7.3.4 Et webhotel bliver ikke oprettet før Meditop har modtaget en underskrevet
formular for oprettelsen fra kunden eller før kunden har betalt for oprettelsen.
7.3.5 Et webhotel løber i 12 hele måneder plus resten af måneden, hvori webhotellet bestilles. Kundens fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke, men kan overføres til et andet webhotels periode efter aftale med Meditop.

7.4 SOFTWARE
7.5.1 Kunden må ikke fjerne, ændre eller tilsløre immaterielle beskrivelser, der er vist på softwareprodukter eller vises under benyttelsen af softwareprodukterne.
7.5.2 Kunden må som udgangspunkt ikke ”decompile”, ”reverse engineere”, eller demontere softwaren, medmindre en sådan aktivitet udtrykkeligt er aftalt med
Meditop.
7.5.3 Såfremt Microsoft forhøjer deres licenspriser, forbeholder Meditop sig retten til, at forhøje priserne tilsvarende over for kunden. Såfremt licensreglerne for software
ændres og dette påvirker kundens licenser, er Meditop berettiget til at
implementere disse ændringer uden varsel på Løsningen. En sådan ændring skal kunden informeres om umiddelbart herefter.
7.5.4 Ved ophør af aftalen, er kunden forpligtet til at afinstallere alt licenspligtigt software, der er blevet leveret af Meditop.

7.5 DOMÆNER
7.6.1 Ved domænebestilling erklærer kunden, at dennes brug af domænenavnet ikke
krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Meditop kan ikke gøres ansvarlig
for tredjemands tab ved kundens uretmæssige brug af domænet.
7.6.2 Ved online betaling vil kundens domæne umiddelbart herefter blive bestilt hos DKHostmaster, typisk samme dag som betalingen har fundet sted. Ved fejlbestilte
domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres,
såfremt Meditop ikke allerede har afgivet bestilling til DK-Hostmaster.
7.6.3 I forbindelse med en domænebestilling, skal kundens navne- og adresseoplysninger valideres. Denne validering sker på baggrund af et krav i domæneloven om
retvisende data. DK-Hostmaster validerer kundens oplysninger mod enten det
danske CPR- eller CVR-register og er en forudsætning for, at bestillingen af domænet kan gennemføres. Såfremt kundens oplysninger om navn og adresse ikke kan
valideres, er DK-Hostmaster berettiget til at slette bestillingsansøgningen.

7.6 HOSTED MAIL
7.7.1 Det er ikke tilladt at benytte en mail løsning til distribuering af
nyhedsbreve, som SMTP server for websites eller til afsendelse af andre former for automatisk genererede e-mails. En overtrædelse heraf kan resultere i lukning eller suspendering af kundens mail konto.

7.7 TRAFIK
7.8.1 Meditop tilbyder som hovedregel fri trafik for alle webhoteller. Dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra Meditops servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan eksempelvis være overtrædelse af reglerne om websidens indhold samt ”uforholdsmæssigt stort” trafikforbrug. Vurderingen af hvorvidt et forbrug er ”uforholdsmæssigt stort”, tager udgangspunkt i, at en traditionelt konstrueret webside med et besøgsantal på ca. 1.000 besøgende pr. dag, forbruger under 2 gigabyte trafik pr. måned.

8 Meditop ́S ANSVAR
8.1 Meditop kan ikke holdes ansvarlig for at kontrollere validiteten af evt. genskabte data. Meditop er ikke erstatningsansvarlig for tab, såfremt kundens data ikke kan genskabes fra backup grundet manglende validitet af disse.
8.2 Meditop kan ikke holdes erstatningsansvarlig for nogen form for indirekte tab og følgeskader over for den anden Part eller tredjemand, herunder dennes koncernselskaber, forhandlere, kunder eller andre interessenter.
8.3 Meditop er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til/fra kunden fra Løsningen eller som følge af kundens tab af personlige data eller software. Meditop kan ligeledes heller ikke holdes erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. Ovenstående ansvarsfritagelser er ugyldige såfremt at tabet skyldes Meditops forsætlige eller groft uagtsomme handling.

9 OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER
9.1 Parterne er gensidigt berettiget til at overdrage alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen, herunder brugsretten til de leverede ydelser, helt eller delvist til koncernforbundne selskaber, under forudsætning af, at dette er meddelt den anden Part skriftligt mindst 1 måned forud for overdragelsen. Overdragelsen må ikke stille nogen Parter økonomisk eller forretningsmæssigt dårligere end de var forud for overdragelsen.
9.2 Meditop kan ikke uden kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt til tredjemand. Kunden kan ikke nægte at afgive samtykke uden en saglig grund.

10 OPSIGELSE
10.1 SERVERE
10.1.1 En serveraftale kan opsiges skriftligt med 30 dages varsel fra inden serveraftalens udløb. Aftalen bliver automatisk forlænget med 6 måneder hver 6. måned. Alle opsigelser skal foregå skriftligt og bekræftes på e-mail af Meditop. Meditop
refunderer ikke betalinger såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sin server
midt i en periode.

10.2 ABONNEMENTSAFTALER
10.2.1 Som udgangspunkt faktureres bestillinger 6 eller 12 måneder forud og fornyes automatisk, medmindre kunden opsiger Abonnementsaftalen skriftligt senest 30 dage inden Abonnementetsaftalens udløb. Opsigelsen er først gyldig efter kunden har modtaget en skriftlig bekræftelse pr. e-mail fra Meditop.

10.3 PRIVATPERSONER
10.3.1 Privatpersoner har en bindingsperiode på 6 måneder. Efter 6 måneder har kunden mulighed for at opsige sin Abonnementsaftale med én måneds varsel. Hvis en Abonnementsaftale er gået ind i en ny periode og kunden ønsker at opsige sit
produkt, vil dette være muligt med én måneds varsel og et eventuelt overskydende
beløb kan refunderes såfremt det ønskes. Der bliver pålagt et håndteringsgebyr hvis kunden benytter sig af refunderingsmuligheden.

11 MISLIGHOLDELSE
11.1 Parterne har ret til at ophæve aftalen ved den modstående Parts væsentlige misligholdelse af aftalen. Kunden kan ligeledes ophæve aftalen såfremt den indeholder mangler og at Løsningens mangler ikke inden for rimelig tid er afhjulpet af Meditop.
11.2 Ved en af Parternes misligholdelse, skal den misligholdende Part ved skriftligt påkrav have 30 dage til at ophøre med at misligholde. Dette er dog ikke gældende ved betalingsforpligtelser eller forhold af en sådan karakter, at de ikke kan oprettes eller ophøre.
11.3 Såfremt kontrakten ophæves som følge af Meditops misligholdelse, er kunden berettiget til at få udleveret alt data tilhørende kunden som Meditop er i besiddelse af.
11.4 Meditop kan skriftligt hæve aftalen over for kunden, såfremt kunden har undladt at betale en fremsendt faktura, og ikke efter afsendelsen af rykkeren har indbetalt det skyldige beløb inklusiv renter og gebyrer.

12 ERSTATNING
12.1 Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Erstatning og eventuelt bodsbeløb tilsammen er begrænset til løsningsvederlaget.
12.2 Meditop er ikke ansvarlig for følgende former for tab:
- Driftstab eller indirekte tab.
- Kundens lønudgifter til eget personale og eksterne omkostninger til inddatering af tabte data og retablering af systemer.
- Kundens udgifter til ekstern konsulentassistance og rådgiverassistance. - Kundens tab af fortjeneste og/eller goodwill.

13 BEHANDLING AF PERSONDATA
13.1 Meditop er forpligtet til at overholde persondatalovens bestemmelser og sikkerhedsbekendtgørelsen om behandling af personoplysninger.
13.2 Meditop forpligter sig til, ikke at benytte kundens personoplysninger til andet end hvad der er nødvendigt for at kundens Løsningen fungerer efter hensigten.
13.3 Meditop er forpligtet til, at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at kundens oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab.

14 FORTROLIGHED
14.1 Parterne forpligter sig til at behandle al information omhandlende hinandens forhold, fortroligt. Derudover forpligter Parterne sig til ikke, at videregive sådan fortrolig information til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse hertil fra den
modstående Part og kun, at anvende fortrolig information til det formål der er
beskrevet i aftalen.
14.2 Som fortrolig information anses enhver information om parternes virksomhed, herunder Parternes samarbejdspartnere, eller forretningsforhold, som Parterne har opnået kendskab til igennem deres samhandel, med undtagelse af oplysninger der er offentliggjort af Parterne.
14.3 Parterne er berettiget til, at videregive oplysninger til myndighederne om den modstående Part, til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser. Den modstående Part er forpligtet til, at udlevere de fortrolige oplysninger i et så begrænset omfang som muligt, dog uden på nogen måde at omgå myndighedernes krav.
14.4 Fortrolighedsforpligtelsen gælder også efter ophør af Parternes indbyrdes kontraktforhold.

15 FORCE MAJEURE
15.1 Ingen af Parterne skal i henhold til aftalen anses for ansvarlig over for den modstående Part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.
Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Meditop udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftligt meddelelse herom til den anden Part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure situationen er indtrådt.
Den Part, der ikke er ramt af force majeure, er berettiget til at annullere kontrakten, såfremt den aftalte overtagelsesdag overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure. En sådan annullering pålægger begge Parter, at tilbagelevere hvad de har modtaget fra den anden Part snarest muligt, og der består derefter ingen yderligere krav mellem Parterne. Tilfælde af force majeure kan være lynnedslag, oversvømmelser, naturkatastrofer, manglende eller forsinket myndighedsgodkendelse, regeringsindgreb, krigshandling, ildebrand, væbnet konflikt, terrorisme, oprør, arbejdsnedlæggelse, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Meditops egne medarbejdere og eventuelle underleverandører.

16 VÆRNETING
16.1 Nærværende Forretningsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.
16.2 Parterne forpligter sig til gennem forhandling at forsøge, at finde en mindelig løsning på konflikter, og bestræbe sig på, at gøre det på en sådan måde, at Parternes anden produktion og andre ydelser ikke berøres heraf.
16.3 I mangel af mindelig løsning efter forhandling, skal sagen afgøres endeligt og bindende ved voldgift efter reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut eller ved en dansk retsinstans efter Meditops valg.