Licensbetingelser

Generelle betingelser 

Nærværende Licensbetingelser gælder som supplement til en eventuel særskilt aftale mellem Kunden og Meditop ApS. Er der i sidstnævnte afvigelser i forhold til nedenstående vilkår, skal den særskilte aftale være gældende. Licensbetingelserne er tillige gældende for enhver form for aftaler om salg, levering og markedsføring af produkter og ydelser fra Meditop ApS uanset disses betegnelse, og uanset om levering sker mod eller uden særskilt vederlag. Ved "Kunden" forstås i det følgende: kunden, dennes ansatte, samt alle øvrige deltagere og disses ansatte, som direkte eller indirekte via kunden opnår adgang til Meditop løsningen. "Meditop ApS" omfatter i det følgende også eventuelle forhandlere og andre parter, der optræder på selskabets vegne. Ved "Meditop løsningen" forstås en samlet løsning bestående af software, struktur, arkitektur, hosting, trafik, rådgivning og support m.v., der i sammenhæng virker understøttende for samarbejde, kommunikation og dokumentation inden for sundhedssektoren og udlejningsbranchen. Løsningen er opdelt i en række applikationer, som f.eks. Psykolog system, Dental system og Udlejnings system. For visse af disse applikationer er der fastsat særlige vilkår. Parternes aftale er i øvrigt undergivet reglerne i dansk ret.


Licens 

Kunden opnår ved denne aftale en ikke-eksklusiv licens til at benytte Meditop løsningen, herunder at få adgang til en projektserver via det respektive projekt domæne. Kunden får ved aftalens indgåelse tildelt det aftalte antal brugerlicenser, administratorrettigheder, brugernavne og adgangskoder.


Kundens forpligtelser 

Kunden er ansvarlig for sin egen brug af softwaren. Kunden er desuden ansvarlig for og skal påse, at de øvrige deltagere overholder betingelserne for anvendelsen. Alle er forpligtede til at opretholde et højt sikkerhedsniveau på egne netværk, herunder at sikre mod virusangreb.


Ophavsret m.m. 

Meditop ApS har ophavsretten samt enhver anden immateriel rettighed, der er knyttet til Meditop løsningen, herunder til software, layout og design m.v. Kunden får ved denne aftale ikke tildelt andre af disse rettigheder udover den oven for nævnte licens. Kunden har ophavsretten til data og filer (billeder, dokumenter m.v.), som Kunden selv lægger ind på serveren. Meditop ApS og dennes forhandlere fraskriver sig ethvert ansvar over for Kunden, såfremt tredjemand rejser krav om erstatning og/eller ophører med brugen af softwaren på grund af krænkelser af dennes rettigheder. Meditop ApS har heller intet ansvar over for Kunden vedr. krav eller indsigelser fra tredjemand, der rejses på grundlag af data eller filer, som Kunden har lagt ind i løsningen. Kunden skal holde Meditop ApS og dennes forhandler skadesløse for ethvert tab, der påføres disse som følge af tredjemands krav på grund af Kundens brug af softwaren.


Betaling 

Abonnementsafgiften afhænger af eventuelle tilvalg af ekstraservices (jf. den indgåede aftale). Abonnementsafgiften opkræves af Meditop ApS kvartalsvis forud og forfalder 6 dage efter fakturadato. Eventuelt merforbrug faktureres kvartalsvis bagud. Ved forsinket betaling forrentes forfaldne beløb efter renteloven.


Opsigelse og ændring af aftalen 

Overordnet for applikationerne: Denne aftale kan af Kunden opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til ophør ved udgangen af hver måned. Med skriftlig menes via e-mail: opsigelse@meditop.dk . For enkeltbrugere: I forbindelse med afmelding af enkeltbrugere, opfattes den fakturerede part som Kunden. Det er altid Kundens eget ansvar at foretage en afmelding inden for den gældende licensperiode. Afmelding kan kun foretages af en administrator eller af brugeren selv og skal udføres ved brug af softwarens dertil indrettede funktioner. Så længe en bruger ikke afmeldes inden licensperiodens udløb, vil aftalen og kravet om betaling automatisk blive fornyet for endnu en periode. Manglende anvendelse giver ikke mulighed for refundering eller annullering af krav om allerede fakturerede beløb. Meditop ApS forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre løsningen – herunder, men ikke kun, i relation til layout, design, funktionalitet, kompatibilitet og lignende. Meditop ApS kan direkte eller via sin forhandlere til enhver tid skriftligt med 3 måneders varsel ændre betingelser, priser og indhold af abonnementet. Såfremt der er tale om ændringer, som i betydeligt omfang reducerer nytteværdien eller vanskeliggør Kundens brug, er Kunden berettiget til at opsige aftalen uden varsel og med øjeblikkelig virkning. Hvis Kunden kommer i restance med abonnementsydelsen eller ikke opfylder sine øvrige forpligtelser i henhold til den indgåede aftale, kan Meditop ApS straks opsige aftalen, såfremt Kunden ikke senest 8 dage efter modtagelsen af et skriftligt påkrav har betalt eventuelle restancer, respektivt bragt det påtalte forhold i orden. Meditop ApS kan dog opsige aftalen uden påkrav og med øjeblikkelig virkning, hvis det konstateres, at Kunden eller en af Kunden bemyndiget person misbruger softwaren ved eksempelvis at benytte eller forsøge at benytte andres brugernavne og adgangskoder eller i øvrigt forstyrrer softwarens funktion.


Fortrolighed 

Meditop ApS fraskriver sig ethvert ansvar for tab hos Kunden eller andre som følge af, at fortrolige eller frit tilgængelige informationer af enhver art, der af Kunden selv, dennes bemyndigede eller lignende personer er lagt ud på softwaren, bliver ændret eller slettet af personer, der uberettiget, ulovligt eller uautoriseret har skaffet sig adgang til disse. Dette gælder, hvad enten det sker under transmission til eller fra softwaren, eller mens informationerne findes på dennes servere. Meditop ApS forbeholder sig ret til at tilgå Kundens data, under fuld fortrolighed, således at Meditop Support kan yde support på Kundens anmodning. Såfremt Kunden ikke ønsker dette, skal Kunden skriftligt gøre opmærksom på dette via support@meditop.dk.


Ansvarsbegrænsning 

Kunden er ansvarlig for, sin egen brug af Meditop løsningen og er herunder ansvarlig for, at Kunden overholder gældende lovgivning. Kundens eget ansvar og forpligtelser omfatter behandling af data, herunder persondata, som Kunden angiver ved brug af løsningen, i relation til lov om behandling af personoplysninger. Kunden er desuden ansvarlig for og skal påse, at de øvrige deltagere overholder licensbetingelserne for anvendelsen samt gældende lovgivning. Alle er forpligtede til at opretholde et højt sikkerhedsniveau på egne netværk, herunder at sikre mod virusangreb. Måtte Meditop ApS eller dennes forhandler blive pålagt erstatningsansvar, kan den samlede erstatningspligt for enhver skade, ethvert tab eller foranstaltninger maksimalt udgøre et beløb svarende til 6 måneders abonnementsafgift. Meditop ApS eller dennes forhandlere fraskriver sig ethvert ansvar for Kundens eventuelle indirekte tab, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste samt tab ved Kundens misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand som følge af mangler ved leverancen. Dette gælder i særdeleshed, men ikke kun, tab af data og omkostninger i forbindelse med genetablering eller reproduktion af sådanne. Softwaren er en tjenesteydelse, hvis omfang og anvendelse løbende udvikles, tilrettes og forbedres. Meditop ApS fraskriver sig ansvaret for fejl og mangler, herunder i software og hardware, eller forsømmeligheder, uanset om disse kan tilskrives Meditop ApS forhold, med mindre Kunden bevisligt kan godtgøre, at Meditop ApS har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Meditop ApS er ikke ansvarlig for skrivefejl, trykfejl, ændringer eller unøjagtigheder i tekst, fonte, grafik eller lignende, uanset om dette skyldes forhold, der kan tilskrives anvendelsen af softwaren. Meditop ApS kan hverken garantere eller sikre, at softwaren fungerer uden afbrydelser eller fejl, eller at fejl vil blive rettet. Det kan ligeledes heller ikke garanteres eller sikres, at software og hardware direkte eller indirekte knyttet til udførelsen og funktionen af softwaren er fri for virus eller andre skadelige elementer. Softwaren må kun anvendes til lovlige formål. Meditop ApS har intet ansvar for eventuelle lovbrud, der er udført i forbindelse med anvendelsen af softwaren. Meditop ApS er ikke ansvarlig for tab for Kunden opstået som en direkte eller indirekte følge af andre kunders anvendelse af softwaren. Ved forsinkelse, sammenbrud af softwaren, eller fejl og mangler ved softwaren har Meditop ApS intet ansvar, hvor fejlen skyldes beskadigelse af, fejl i, eller fejlanvendelse af software og hardware herunder, men ikke kun, fejlbehæftet materiel, tekniske problemer af enhver art, systemnedbrud, hackerangreb o.l. Ved forsinkelse og sammenbrud af softwaren, og i tilfælde af fejl og mangler ved softwaren, har Meditop ApS ligeledes intet ansvar, hvor fejlen skyldes force majeure situationer af enhver art.


Persondata 

Kunden er bekendt med, at løsningen afvikles i et hostet it-miljø hos en af Meditop ApS' underleverandører og samtykker hermed til dette. Meditop ApS anvender alene underleverandører, der har forpligtet sig til at overholde gældende persondatalovgivning. Meditop ApS er databehandler i henhold til persondataloven og handler alene efter instruks fra Kunden, som er dataansvarlig. Meditop ApS har i den forbindelse truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Meditop ApS vil på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til at denne kan påse, at de ovennævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Meditop ApS er berettiget til at fakturere Kunden for den hermed medgåede dokumenterede tid efter de til enhver tid gældende timepriser.


Overdragelse

Kunden må ikke overdrage en aftale til tredjepart uden Meditop ApS’ skriftlige godkendelse. Meditop ApS forbeholder sig retten til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjepart.


Cookies 

Meditop ApS forbeholder sig ret til at installere og tilgå cookies på Kundens lokale computer. Cookies anvendes til sikring og forbedring af applikationernes brugbarhed. Fravælges tilladelsen af cookies i Kundens browser, vil applikationerne ikke fungere efter hensigten.